MATRENT

Technische dienst
+32 (0)2 689 28 90
Algemeen
+32 (0)2 689 29 42

U bent hier :

Cookie disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna ‘Disclaimer’) zijn van toepassing op de website van BIA (hierna ‘Website’). Deze Website werd gemaakt en wordt beheerd door BIA Group, met maatschappelijke zetel en hoofdzetel te 1332 Genval, Rue du Cerf, 200 (B), met ondernemingsnummer BE 0885.822.014.Door gebruik van de website aanvaardt u de Disclaimer in zijn geheel en onvoorwaardelijk, en u verbindt zich ertoe alle bepalingen ervan na te leven. Elk bezoek aan, en elk gebruik van de Website houdt automatisch in dat u de Disclaimer volledig aanvaardt. Toegang tot informatie op deze website is gratis, maar houdt in dat de gebruiker de Disclaimer gelezen en goedgekeurd heeft. Wanneer een bezoeker (hierna ‘u’) verdergaat met het bezoeken van de Website, betekent dit dat hij/zij formeel de inhoud van de Disclaimer aanvaard heeft.BIA behoudt zich het recht voor de Disclaimer gelijk wanneer, en zonder voorafgaande kennisgeving, aan te passen, en dan met name in geval van wijzigingen in wetten of in de rechtspraak. Indien mogelijk zal in geval van een belangrijke wijziging van de Disclaimer, informatie hierover verstrekt worden op de Website.In principe is de Website altijd toegankelijk, behalve in geval van onderbreking, al dan niet voorzien, omwille van onderhoud of bij onvoorziene omstandigheden (overmacht). BIA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade van gelijk welke aard veroorzaakt door de onbereikbaarheid van de Website.

Informatie op de Website

BIA beheert en wijzigt de Website voortdurend om bezoekers de meest recente informatie over zijn producten, diensten en activiteiten te bieden. De Website heeft als doel de bezoekers zo goed mogelijk te informeren. Indien foute informatie gepubliceerd wordt, zal BIA er alles aan doen om die te corrigeren zodra de fout opgemerkt wordt. BIA kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie die op de Website geraadpleegd wordt.Informatie die op de Website geplaatst wordt, is van algemene aard en is niet bedoeld als antwoord op een persoonlijke behoefte: de informatie is niet noodzakelijk volledig of up-to-date, en bevat geen professioneel advies of aanbevelingen. BIA staat niet garant voor de wettelijkheid van de informatie die op de Website gepubliceerd staat of die er voorgesteld wordt. De inhoud van de Website (inclusief hyperlinks) kan altijd aangepast, gewijzigd of vervolledigd worden zonder voorafgaande kennisgeving of enige berichtgeving.Het doel van deze Website is puur informatief, en uit een bezoek aan de Website zal geen bestelling of aanvraag voor diensten resulteren. Bijgevolg zal de Website geen definitief bod geven, en elke commerciële vraag is steeds onderworpen aan een bevestiging door BIA.

Aansprakelijkheid van BIA

BIA garandeert geen voortdurende beschikbaarheid, zonder enige fout of onderbreking, van alle functies van de Website, noch het onmiddellijke herstel van eventuele fouten, of de volledige afwezigheid van virussen of ander schadelijke elementen op de Website, of veroorzaakt door de Website. BIA kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) opgelopen door het gebruik van de Website, of door de onmogelijkheid om de Website te gebruiken. BIA is niet aansprakelijk bij onjuist of frauduleus gebruik van de informatie die op de Website verstrekt wordt.

Hyperlinks naar andere websites

De Website kan directe of indirecte hyperlinks vermelden naar websites van andere instanties of particuliere partijen die verbonden zijn aan BIA, of  die volledig onafhankelijk van BIA bestaan. BIA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welk inhouds- of privacybeleid dat deel uitmaakt van een website waarvan de Website een hyperlink toont.  Het maken van hyperlinks naar een of meerdere andere websites, inclusief links op deze websites, betekent in geen geval dat er een samenwerking, partnership, lidmaatschap of goedkeuring van gelijk welke aard bestaat met de instantie die deze websites voorlegt.Zodra BIA op de hoogte is van illegale inhoud, of inhoud die niet overeenkomt met de vooropgestelde doelstelling, op een website die op de Website voorgesteld wordt, zal die hyperlink van de Website gehaald worden zonder enige aansprakelijkheid voor BIA met zich mee te brengen tijdens de periode waarin de hyperlink op de Website stond.BIA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in adressen van websites of domeinnamen vermeld op de Website.

Intellectuele eigendom

Teksten, foto’s, paginaopmaak, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen op de Website zijn beschermd door copyright. De handelsnaam, logo’s, tekeningen, slogans en databases zijn beschermd.  Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van de volledige Website of van een deel ervan, ongeacht in welke vorm en door welk middel, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BIA. De gebruikers van de Website verbinden zich er uitdrukkelijk toe om het copyright van BIA of van derden volledig na te leven. BIA behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die het nodig acht om schending van het copyright te voorkomen of te beëindigen, zonder dat dit resulteert in enige aansprakelijkheid ten gevolge van deze maatregelen.BIA machtigt de bezoekers enkel om de gegevens op de Website te kopiëren, te printen en te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker deze gegevens beschouwt als louter informatief.

Privacybeleid

Verzamelen van gegevens

Net zoals bij elk bezoek aan om het even welke website, worden volgende gegevens verzameld om statistieken op te maken: uw IP-adres, DNS-adres, navigator, schermresolutie, bezochte webpagina vóór het bezoek aan de Website. 

Cookies

Wanneer u online een contract afsluit, zal een cookie op uw harde schijf bewaard worden (een klein tekstbestand dat door de internetserver gestuurd wordt en op de harde schijf van uw computer bewaard wordt; het bevat informatie over de bezochte websites alsook informatie over het bezoek die enkel door die website geraadpleegd kan worden) tijdens uw bezoek aan de Website. U kan de cookies ook weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen zodat u telkens geïnformeerd wordt over het bestaan van cookies, of door ze systematisch te weigeren. Deze cookie vereenvoudigt het navigeren op de contractpagina van onze Website.

Verzamelde informatie en beschrijving van de doelstellingen

We verzamelen alleen uw persoonlijke gegevens als u die vrijwillig verstrekt. We kunnen ook informatie over u vinden via andere bronnen (overheidsinstanties of particuliere instellingen die uw persoonlijke gegevens verwerken en het recht hebben om die door te geven aan derden).De gegevens die wij bewaren wanneer u zich aanmeldt op de Website, zijn alleen maar de gegevens die wij nodig hebben om ze te verwerken met betrekking tot het doel waarvoor u ze aan ons toevertrouwt.  Vertrouwelijke gegevens zijn niet vereist, en worden ook niet via andere databases opgevraagd. Er wordt u gevraagd een formulier in te vullen waarop sommige velden verplicht zijn opdat wij u de gevraagde dienst kunnen leveren. Andere velden zijn optioneel. De optionele velden zijn er enkel zodat we u sneller kunnen bereiken indien dit nodig zou zijn, of om uw interesses te kennen zodat we u overeenkomstige informatie kunnen sturen.

Veiligheid van de Website

Om de veiligheid van de Website te garanderen, neemt BIA alle nodige maatregelen voor de beveiliging met gebruik van de nieuwste technologie. Bepaalde delen van de Website kunnen voorbehouden zijn, of onderworpen zijn aan toegangsprocedures. Indien de Website het slachtoffer is van hacking, computermisdaad, of een andere vorm van ongeoorloofde poging om toegang te verkrijgen tot de volledige Website of tot een deel ervan, zal BIA alle beschikbare, wettelijke middelen aanwenden om de integriteit van de Website te bewaren; dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en politiediensten.

Nietigheid van een clausule

Elke nietigheid, onwettelijkheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere clausules van de Disclaimer, zal niet resulteren in de nietigheid of niet-toepasbaarheid van de andere clausules. De bepaling die geheel of deels onwettelijk, nietig of ontoepasbaar is, wordt ongeldig en nietig geacht; alle andere bepalingen blijven van toepassing. De bepaling die ongeldig en nietig verklaard wordt, zal vervangen worden door een andere bepaling met hetzelfde effect.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Door uw bezoek aan de Website aanvaardt u de Disclaimer, en wordt hierdoor een online overeenkomst gevormd; u aanvaardt dat de Belgische wetgeving van toepassing is op elk bezwaar en op elke actie met betrekking tot de Website en alle informatie die daarop te vinden is. Door de Website te bezoeken, aanvaardt u de rechterlijke bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken te Brussel (B), en aanvaardt u dat procedures enkel bij bovengenoemde rechtbanken ingeleid mogen worden. 


Website by SoWeDo

© MATRENT 2024

MATRENT is een onderdeel van de groep Bia.

x
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read more. Accept